Egyesület alapszabálya

(SZEMELVÉNYEK)

(kilencedik, átalakulásról határozó közgyűlésen elfogadott, módosított változat)

Az Egyesület neve: <CATS> egyesület (Különösen Elvetemült Túrázók Klubja), (A CATS szó fonetikusan értelmezendő: [ketc], mely egy mozaikszó{ezért nagybetűs}, jelentése: Különösen Elvetemült Túrázók Clubja {Klubja}; az angol szó eredeti jelentése: macskák)

Az egyesület rövidített neve: <CATS>.

Működése kiterjed az ország egész területére.

Az Egyesület célja

Nyilvános részvételi lehetőséggel- és egyesületen belüli tagoknak túrák szabadidős sporttevékenység szervezése, hirdetése és lebonyolítása, ezen sporttevékenységekben a részvétel teljes körű biztosítása. Részvétel az országos szövetség munkájában, részvétel biztosítása az egyesületi tagok számára teljesítménytúrákon, futóversenyeken, tájékozódási versenyeken, természetbarát rendezvényeken. Szabadidős sporttevékenységek, programok szervezésével - túrák, közösségi rendezvények - átfogó, szórakoztató és tartalmas időtöltésre kínál lehetőségeket, főként a fiatalabb korosztály számára. Az Egyesületünk sportszervezet(sportegyesület); működése a szabadidős sporttevékenységek körére vonatkozik, így ide tartoznak az Egyesület által rendezett teljesítménytúrák, futóversenyek, tájékozódási versenyek. Az Egyesület hivatásos, amatőr jogállású sportolókat nem foglalkoztat, indít, edz. Természetbarát, illetve sportrendezvényeken képviseleti és érdekvédelmi lehetőséget, indulási - versenyzési jogosultságot biztosítani szabadidős sportolói, tagjai számára.

Egyesületi tagság

Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Tagja csak természetes személy lehet, tiszteletbeli, illetve pártoló tagként jogi személy is részt vehet a sportegyesület működésében.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

A tagok jogai, kötelezettségei

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag választható.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlésen közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat fizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok, tervezetek végrehajtása érdekében.

Az Egyesület legfőbb szerve: közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség, illetve a bírósági végzés alapján lehet összehívni. Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok közül 50% + 1 van jelen. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása, illetve az Elnökség tagjainak visszahívása és a lemondásuk elfogadása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összességének kétharmados többségi szavazata- minősített többség - szükséges.

Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott három főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár.

Tagja csak természetes személy lehet.

Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket ( képviselőket ) öt évre választja. Az alakuló közgyűlés elnöknek, elnökhelyettesnek, titkárnak a tagok sorából megválasztotta a tisztségviselőket, melyek a közgyűlésről készült jegyzőkönyvben van rögzítve.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe: ebbe tartoznak olyan feladatok, mint az Egyesületet terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése, időközben felmerült túrák, tájfutó versenyek rendezésével, tervezésével, útvonalvázlatáról, a megvalósításhoz szükséges költségek előteremtése, felhasználása, elszámolása; a szervezet működéséhez szükséges iratok folyamatos vezetése, ellenőrzése, illetve költségvonzatuk előteremtése. A két közgyűlés közti időszakban önállóan jogosult tervezetek, konkrét intézkedések előkészítése. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Felügyelő bizottság

Az Egyesület működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére felügyelő bizottságot köteles felállítani. A felügyelő bizottságot (3 főt - Elnököt és 2 tisztségviselőt) az egyesületi tagok közül kell megválasztani, titkos szavazással, a közgyűlésen. Megbízatásuk 3 évre szól.

A felügyelő bizottság elnöke - akit megválasztottak - a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt. A felügyelő bizottság köteles figyelemmel követni az Egyesület tevékenységének törvénybe, alapszabály határozataiba nem ütköző mivoltát, ha szabálytalanságokat észlel köteles jelezni azt az Elnökség felé.

Az egyesület képviselete

A szervezet önálló képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár jogosult, együttes képviseletre az Elnökség által, a tagok közül felhatalmazott tagok jogosultak.

Vegyes rendelkezések

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és a pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választáson, és a továbbiakban sem fog.

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2004. január 17. napján összehívott alakuló közgyűlésen fogadta el.

Figyelem! Ezen oldalon nem szerepelnek a kizárólag az egyesületet érintő rendelkezések. A fenti leírások egy sportegyesületre vonatkozó általános rendelkezések, melyek szabadon felhasználhatóak.